THƯ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH GỬI CBCNV TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI
Tin tức

THƯ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH GỬI CBCNV TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Ngày 20/7/2021, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn Hòa Bình Minh đã gửi bức thư với nhiều nội dung quan trọng nhằm động viên, khích lệ đến toàn thể CBCNV Tập Đoàn cùng vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn và nhiều thách thức này.